Privacybeleid

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van het bedrijf genaamd ‘Yellow Agro Manufacturing’. gevestigd te Arnhem, Nederland. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 64978737.

TOEPASSELIJKHEID 1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Yellow Agro Manufacturing, verder te noemen verkoper, met een derde, verder koper genaamd, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op door verkoper gedane aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en verkopen, leveringen van producten en diensten, verder ‘goederen’ genoemd. 1.2 Enige andere algemene voorwaarden, waaronder de door koper gehanteerde algemene voorwaarden, maken geen deel uit van de overeenkomst tussen verkoper en koper en binden verkoper derhalve niet, tenzij de verkoper de voorwaarden van koper schriftelijk geheel of gedeeltelijk aanvaardt. 1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de koper geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 1.4 Indien wordt verwezen naar de Inco terms, dan wordt daarmee gedoeld op de Inco terms 2010, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel, Parijs, Frankrijk. 1.5 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg. 1.6 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

  1. AANBIEDINGEN, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN PRIJZEN

2.1 Alle door verkoper gedane aanbiedingen, offertes en adviezen zijn vrijblijvend, ook indien een termijn voor de aanvaarding is genoemd. 2.2 Overeenkomsten worden eerst van kracht na schriftelijke orderbevestiging door verkoper of doordat verkoper met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarden aangegaan, dat uit door de verkoper ingewonnen informatie de naar verkopers oordeel voldoende kredietwaardigheid van de koper blijkt. Indien betaling door middel van een letter of credit wordt overeengekomen, komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke acceptatie van de onherroepelijke letter of credit door verkoper. 2.3 Indien monsters zijn getoond of verstrekt, worden deze slechts geacht een indruk te geven van het te leveren product. 2.4 Afbeeldingen, catalogi en tekeningen geven een algemene voorstelling van door verkoper gevoerde artikelen. De in een aanbieding aangegeven maten, gewichten en technische gegevens zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. 2.5 Eventueel gedane mededelingen, c.q. toezeggingen van door verkoper ingeschakelde tussenpersonen, medewerkers en/of vertegenwoordigers, zijn voor verkoper niet bindend, behoudens schriftelijke bevestiging door de verkoper. 2.6 Ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment geldende marktprijzen, materiaalprijzen, vrachtkosten, salarissen, wisselkoersen van buitenlandse valuta, sociale lasten, assurantiepremies en vervoerskosten Een verhoging of verlaging in een of meer van de bedoelde kosten na het sluiten van de overeenkomst maar voor de levering, kan door de verkoper worden verrekend. 2.7 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de door verkoper opgegeven prijzen: ·Exclusief B.T.W., belastingen en andere heffingen ·In Euro’s (EUR) ·FCA, vanaf een door de verkoper aan te wijzen plaats in, Nederland (Incoterms 2010)

III. LEVERING 3.1 In geval van levering FCA reizen de goederen te allen tijde voor rekening en risico van de koper, zelfs indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender – dus de verkoper – zijn of dit uit andere hoofde op de vrachtbrief is vermeld; de koper vrijwaart de verkoper van alle aanspraken van de vervoerder. 3.2 Koper dient te allen tijde diens medewerking aan de feitelijke afleveringshandeling te verlenen. In geval van levering op afroep is koper verplicht de goederen binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen en bij gebreke van een vooraf overeengekomen termijn in ieder geval uiterlijk binnen 6 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, dan wel binnen de termijn als gesteld in een schriftelijke sommatie van de verkoper. Bij gebreke van afname (binnen de gestelde termijnen), kan verkoper naar keuze (i) de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst of (ii) de goederen voor rekening en risico van koper opslaan en de verkochte goederen aan koper in rekening brengen. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende schade en kosten, waarin onder andere begrepen de kosten van opslag en eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van koper. 3.3 Een bij aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der goederen juist weer te geven, tenzij de koper eventuele bezwaren daartegen terstond bij aflevering schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de verkoper. Ook ingeval koper tijdig melding doet aan verkoper, wordt de betalingsplicht van koper niet opgeschort. 3.4 Door verkoper opgegeven levertijden gelden altijd als te zijn gedaan bij benadering en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Verkoper is niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven. Verkoper zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen . 3.5 Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 12 weken) van de overeengekomen levertijd heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De koper heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete of schadevergoeding. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering, indien en voor zover deze niet tijdige levering te wijten is aan omstandigheden, die niet voor rekening en risico van verkoper komen, waaronder begrepen niet (tijdige) nakoming door leveranciers. 3.6 De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig het bepaalde in artikel II en de eventueel overeengekomen vooruitbetaling door verkoper is ontvangen dan wel een andere betalingszekerheid door verkoper is geaccepteerd. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient de koper de verkoper schriftelijk een termijn te vergunnen van minimaal 1 maand om alsnog te presteren, alvorens er sprake kan zijn van overschrijding van de levertijd. 3.7. Voor verpakkingsmateriaal zoals kisten, kratten, dozen, flessen, fusten, (pool) pallets e.d. welke niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik, kan de verkoper statiegeld in rekening brengen aan de koper, welke tezamen met de betaling van de geleverde goederen dient te worden voldaan. Bij terugname, mits de verpakking nog in goede/onbeschadigde staat verkeert – zulks uitsluitend ter beoordeling van de verkoper -, wordt het in rekening gebrachte statiegeld met de koper verrekend. De koper dient de (retour) verpakking zo spoedig mogelijk aan de verkoper te retourneren, doch in ieder geval binnen 3 maanden na de dag van levering. Bij gebreke van tijdige retournering van verpakkingsmateriaal behoeft de verkoper dit materiaal niet meer retour te nemen en heeft de koper geen recht meer op verrekening. Deze retournering vindt plaats voor rekening en risico van de koper. Onder rembours aan de verkoper retour gezonden verpakking kan door de verkoper worden geweigerd. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de koper. 3.8 De wijze van emballage wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de koper aan de verkoper zijn gegeven, door de verkoper bepaald als goed huisvader, zonder dat hij ten aanzien van de keuze van de emballage enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de emballage terug te nemen. Het bepaalde in dit artikellid is van overeenkomstige toepassing indien de verkoper ten gevolge van overmacht niet in staat is te leveren in de overeengekomen emballage. 3.9 Indien de levering als een 0% BTW belaste intracommunautaire transactie (in de zin van art. 28 sub A. van EEG richtlijn 91/680 van de Europese Raad) wordt aangemerkt, dient de koper – indien koper het vervoer regelt – aan verkoper tijdig voor het moment voor levering schriftelijk te bevestigen, welk BTW nummer koper voor iedere transactie afzonderlijk gebruikt en naar welke andere EU lidstaat dat het product door en namens koper wordt vervoerd. Indien verkoper in het hiervoor beschreven geval er voldoende vertrouwen in heeft, dat de koper desgevraagd de bewijslast zal leveren, zal verkoper 0% BTW berekenen. Koper overhandigt desgevraagd aan verkoper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen, documenten waaruit blijkt, dat het product daadwerkelijk onder het betreffende BTW nummer naar de aangegeven EU lidstaat is vervoerd. Koper is aansprakelijk voor de door verkoper af te dragen BTW, verhogingen, interesten en boetes, indien genoemde documenten niet tijdig door verkoper worden ontvangen en/of genoemde documenten naar het oordeel van de fiscale autoriteiten niet correct of voldoende bewijs vormen om 0% BTW te rechtvaardigen. 3.10 Indien het geleverde in aantallen, hoeveelheid, maten en gewichten minder dan 10% afwijkt van wat is overeengekomen, zal de koper desondanks gehouden zijn het geleverde te accepteren. In dat geval heeft de koper geen recht op levering of terugzending van de verschillen tussen het geleverde en wat is overeengekomen. 3.11 Bij het afhalen, inladen en afleveren van (klein-) bulk is de koper zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de te vullen container, tankwagen of opslagtank. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van nog in de container, tankwagen of opslagtank aanwezige verontreinigingen. Verkoper heeft het recht levering in een door de koper aangewezen ruimte (de ontvangstapparatuur daaronder begrepen), die niet voldoet aan de door verkoper te stellen eisen van veiligheid en reinheid, te weigeren en de hierdoor ontstane schade aan koper in rekening te brengen. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door ontvangst in een ondeugdelijke ruimte. Koper vrijwaart verkoper tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

  1. OVERMACHT 4.1

Omstandigheden van dien aard, dat het vorderen van naleving of verdere nakoming van de overeenkomst jegens een der partijen kennelijk onredelijk zou zijn, dan wel feitelijk onmogelijk, gelden als overmacht. Van zodanige omstandigheden is in ieder geval sprake ingeval van staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uit- en invoerverboden, onvoldoende toevoer van grondstoffen en verpakkingsmateriaal, natuurlijke rampen, oorlog, mobilisatie, transport, uitvoer- of invoerbelemmeringen. 4.2 In geval van overmacht heeft verkoper het recht om, te zijner keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de overmacht situatie of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. De voor de situatie der overmacht geleverde goederen dienen aan verkoper te worden voldaan.

  1. EIGENDOMSVOORBEHOUD 5.1

Alle door de verkoper geleverde goederen blijven het volledig eigendom van de verkoper tot het moment van volledige betaling van al hetgeen hij uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten aan de verkoper is verschuldigd met inbegrip van renten, boete en kosten, alsmede van alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van kopers verplichtingen uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten. Niettemin zijn alle risico’s met betrekking tot het geleverde vanaf het tijdstip van levering voor de koper. 5.2 Koper is voor bedoelde volledige betaling niet bevoegd de aan hem geleverde goederen aan derden te verpanden, enig ander zekerheidsrecht te verschaffen of de eigendom daarvan over te dragen, anders dan in het kader van zijn normale bedrijf of overeenkomstig de normale bestemming van het geleverde. Het is koper echter niet toegestaan de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door koper surseance van betaling is gevraagd of de koper in staat van faillissement is verklaard. Bij overtreding van het voorgaande, zullen alle gelden die koper verschuldigd is aan verkoper terstond openstaand en opeisbaar worden. 5.3 De geleverde goederen kunnen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad, te allen tijde door verkoper worden teruggenomen, terwijl koper alsdan verplicht zal zijn deze goederen terstond op eerste aanmaning voor eigen rekening en risico aan verkoper te retourneren. 5.4 Koper dient de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, afgescheiden van de overige goederen op te slaan, dit om in staat te zijn de goederen van verkoper te blijven onderscheiden.

  1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 6.1

Alle (gebruik)rechten van intellectuele eigendom op de producten dan wel zaken die daarmee verband houden, berusten uitsluitend bij de verkoper. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, heeft koper geen gebruiksrecht of licentie hiertoe verkregen. 6.2 Het is koper niet toegestaan om geleverde goederen geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren. 6.3 Het gestelde in de punten 6.1 en 6.2 blijft ook van kracht na het beëindigen van de overeenkomst VII. BETALING 7.1 De verkoper is te allen tijde bevoegd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te bedingen van de koper. Wat betreft alle andere verkopen dient de betaling door de koper gedaan te zijn binnen de overeengekomen betalingstermijn zonder enige korting, opschorting of verrekening middels overboeking op een door verkoper aangegeven bankrekening. Het moment van bijschrijving op de rekening van verkoper is bepalend voor het tijdstip van betaling. 7.2 De verkoper heeft altijd het recht, alvorens tot levering, dan wel verdere levering over te gaan, genoegzame zekerheid van koper te vorderen, dat koper zowel diens betaling- als andere verplichtingen uit de overeenkomst zal nakomen. Mocht verzochte zekerheidsstelling niet binnen een daartoe gestelde termijn zijn verstrekt, dan heeft verkoper het recht de overeenkomst, dan wel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling aan koper, te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, onverminderd verkopers recht op vergoeding van eventueel door hem geleden schade. 7.3 Mocht betaling op de door verkoper aangegeven vervaldag door haar niet zijn ontvangen, dan verkeert koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim , derhalve zonder dat een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist. De totale vordering van verkoper is in zodanig geval direct en ineens opeisbaar. Dan komen alle eventueel overeengekomen kortingen te vervallen en is koper, zonder nadere ingebrekestelling, een rente aan verkoper verschuldigd per maand op basis van de wettelijke rente voor handelstransacties, een gedeelte van een maand voor een volle te rekenen, zulks ingaande op de vervaldatum.

Voorts is koper aan verkoper verschuldigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke verkoper moet maken om tot voldoening van zijn vordering te geraken. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van alle verschuldigde bedragen met een minimum van € 250,-. Uit het enkele feit, dat de verkoper zich verzekert van de hulp van een derde om tot incasso te geraken, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid van koper, tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten. Mocht ter zake van incassomaatregelen het faillissement van koper worden aangevraagd, dan is de koper buiten hoofdsom, rente en incassokosten, eveneens de in het betreffend Arrondissement gebruikelijke kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd. 7.4 Ingeval koper niet op tijd betaalt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn onderneming overgaat en verder indien beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, wordt de gehele koopprijs direct opeisbaar.

VIII. RECLAMES 8.1

De koper is terstond na levering verplicht controle uit te oefenen op manco’s, gebreken en degelijke. Het recht op reclame vervalt, indien koper niet terstond bij aflevering, doch uiterlijk 8 dagen na levering zijn klachten schriftelijk aan verkoper kenbaar maakt. Gebreken, manco’s en klachten die bij controle redelijkerwijs niet konden worden geconstateerd, dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt direct na ontdekking . Ieder recht op reclame vervalt echter na verloop van een tijdsbestek van 3 maanden na levering. 8.2 Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de koper het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt. 8.3 Ingeval van levering van partijgoederen, dan wel tweede handsgoederen of soortgelijke goederen, is ieder recht van reclame uitgesloten. Voor deze goederen geldt, dat voetstoots, in de staat waarin deze goederen zich bevinden, en voor eigen bate en schade wordt gekocht. 8.4 Reclames geven de koper nimmer het recht om diens betalingsverplichtingen op te schorten, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen. 8.5 Bij een gegronde reclame die tijdig is ingediend, zal verkoper te zijner keuze, hetzij tot creditering overgaan, hetzij voor herstel zorg dragen, hetzij de geleverde goederen vervangen tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde goederen. Verkoper dient te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld voor eventueel herstel zorg te dragen. 8.6 De koper heeft niet het recht om de ontvangst van gekochte goederen te weigeren, dan wel geleverde goederen retour te zenden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Eventuele kosten welke hieruit voor de verkoper voortvloeien, zijn voor rekening van de koper.

  1. AANSPRAKELIJKHEID 9.1

Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de verkoper en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, is de verkoper nimmer aansprakelijk voor enige door de koper geleden schade die het gevolg is van handelen of nalaten van de verkoper, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten. 9.2 Indien en voor zover, ondanks het gestelde in het voorgaande artikel op de verkoper enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken goederen, met dien verstande dat de verkoper hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal € 2.500.000,- per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis c.q. schadegeval. 9.3 De koper vrijwaart verkoper tegen iedere claim van derden waarvoor verkoper niet aansprakelijk is op grond van deze voorwaarden. X. OPSCHORTING, ONTBINDING EN ANNULERING 10.1 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst voortvloeit of indien er gronden zijn om te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. zijn faillissement is aangevraagd, dan wel indien de koper surseance van betaling heeft aangevraagd of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging, opheffing, ontbinding of liquidatie van zijn onderneming, of indien ten laste van de koper enig beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, ter keuze van de verkoper de betreffende overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat de verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. De verkoper heeft dan het recht alle door haar geleden en te lijden schade terstond van de koper te Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Yellow Agro manufacturing te Arnhem (NL) Versie: 2018 blad: 5 van 5 vorderen, evenals gederfde winst, interest en eventuele ontstane buitengerechtelijke invorderingskosten. Alle vorderingen van de verkoper tegenover de koper worden terstond opeisbaar. Alle door de verkoper te maken kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand, veroorzaakt door of samenhangend met de wanprestatie van de koper, komen ten laste van de koper. 10.2 Annulering van een opdracht door koper is in beginsel niet mogelijk. Indien koper een opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan verkoper alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, opslag en dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Door koper zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 30% van de hoofdsom, te vermeerderen met BTW.

  1. WIJZIGINGEN 11.1

De verkoper behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in zijn geheel of op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken of kopers te wijzigen. 11.2 De verkoper behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, leveringsvoorwaarden te veranderen. De koper heeft het recht om in geval van verandering van leveringsvoorwaarden reeds gegeven bestellingen, voor zover niet (gedeeltelijk) afgeleverd, te annuleren binnen acht dagen na deze veranderingen. 11.3 Het feit dat enige clausule van de onderhavige Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules. 11.4 Mocht de rechter een van de bovenstaande bepalingen buiten toepassing verklaren, dan zullen partijen over de inhoud van een vervangende bepaling nader in overleg treden. XII. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 12.1 Op alle aanbiedingen, tussen verkoper en koper tot stand gekomen dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daaruit voortspruitende overeenkomsten, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde Rechter, binnen wiens ressort verkoper is gevestigd, voor zover althans dwingende wetsbepalingen niet anders voorschrijven zulks onverminderd de bevoegdheid van verkoper om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. 12.3 De bepalingen van artikel 12.2 laten onverlet de rechten van verkoper een uitspraak te verkrijgen door middel van arbitrage door de Internationale Kamer van Koophandel overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel, door een of meerdere arbiter(s). De plaats van arbitrage is Utrecht, Nederland. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal.